Regulamin szkoleń

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Akademie wizażu i kosmetyki Alana Dąbrowskiego

- Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym organizowanym przez

A.D. International beauty group sp.Z.O.O wpisana do krs pod numerem 0000678967

nip 7010691802 regon; 367325083

(zwanym dalej "Organizatorem").

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
(a) Uczestnik ? rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
(b) Zgłoszenie ? rozumie się przez to zgłoszenie dostarczoneOrganizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności)
- Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Spis treści:

 1. Organizator szkolenia
 2. Informacje ogólne
 3. Uczestnik szkolenia
 4. Oferta szkolenia
 5. Rezygnacja z udziału - odstąpienie od umowy
 6. Zmiana terminu szkolenia
 7. Zmiana wykładowcy
 8. Cena szkolenia i warunki płatności
 9. Rabaty
 10. Reklamacje
 11. Przetwarzanie danych osobowych
 12. Zasady uczestnictwa w szkoleniach
 13. gwarancja satysfakcji

 

1.Organizator szkolenia

Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem szkolenia jest spółka A.D. International Beauty group sp.zoo z siedzibą w warszawie.

2.Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje

 

3.Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Hair design Alan Dąbrowski jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zaliczki za szkolenie w wysokości 20 % wartośći szkolenia na podany numer konta najpóźniej 3 dni przed szkoleniem

 

4.Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.akademiawizazuikosmetyki.com Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

 

5.Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując szkołę o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.Zaliczka za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

 

6.Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować ? do wyboru ? nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
Uczestnik szkolenia po akceptacji harmonogramu szkolenia nie może dokonać zmian w godzinach lub dniach szkolenia. W przypadku opuszczenia dnia szkoleniowego przez uczestnika placówka nie dokonuje zwrotu kosztów/godzin dydaktycznych za opusczony dzień.

 

7.Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

 

8.Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikaty i dyplomy. Nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i innych kosztów poniesionych przez uczestników w związku ze szkoleniem.

 

9.Rabaty

Dla stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. Na każde kolejne szkolenie zapewniamy 20 % rabatu.

 

10.Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Hair design Alan Dąbrowski swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).

 

11.Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.

Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.

Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem

Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

 

12. gwarancja Satysfakcji:

Jeżeli uczestnik ( w przypadku szkoleń kilkudniowych) z jakiegoś powodu po uczestnictwie w pierwszym dniu szkolenia nie będzie w pełni zadowolony/a z jakości treningu, otrzyma pełny zwrot kwoty wpłaconej za szkolenie. W tym przypadku będzie musiał/a zwrócić skrypt szkoleniowy oraz wszystkie zrobione notatki. Zwroty będą respektowane najpóźniej pod koniec pierwszego dnia szkolenia.